Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Best practice: Upphandling – att ställa krav på mångfald

(CLICK HERE FOR AN ENGLISH VERSION OF THIS BUSINESS CASE)

TYP AV CASE/TEMA

Upphandling, stöd för diversifiering av produktion, stöd till mindre lokala producenter, lärande om biologisk mångfald.

INITIATIVET I KORTHET

Köpenhamns kommun ställer krav på mångfald och säsongsanpassning i sin upphandling av frukt och grönt. Genom att efterfråga och köpa till exempel äpplen av olika sorter utifrån säsong kan man stötta mindre lokala producenter, bidra till diversifiering i produktionsledet och samtidigt inkludera lärande om biologisk mångfald för barnen som får äta frukten.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Köpenhamns kommun är en föregångare när det gäller grön upphandling och, för att nämna ett exempel på resultat från det framgångsrika arbetet, är skolmaten idag till 90% ekologisk. I satsningarna på ekologiskt, mångfald och säsongsprodukter har den totala matbudgeten inte ökat, eftersom man kunnat spara in bland annat genom att använda mer grönsaker i säsong och mindre kött i måltiderna och minska svinnet inom verksamhetens alla led.

I den här satsningen där man ställer krav på frukt och grönt utifrån säsong och mångfald av sorter hjälper man till att bevara mångfalden inom frukt- och grönsakssorter. Därigenom ger man också incitament till diversitet och biologisk mångfald inom jordbruket. Kravet på mångfald gynnar också medborgarna eftersom det säkerställer produktion av flera sorter och därmed ökar resiliensen inom våra livsmedelssystem. En indirekt effekt av mångfaldskravet är att tillgången säkrar mer lokala råvaror, eftersom det ofta inte lönar sig att få små partier av olika sorters frukt och grönsaker hemtransporterade från utlandet. Istället valde leverantörerna ofta mindre danska producenter som underleverantörer.

Kravet på mångfald och säsongsanpassning har också tagits upp i den pedagogiska verksamheten. Ett exempel är från en förskola där kocken satte målet att barnen skulle lära sig känna igen åtminstone sex olika sorters äpplen utifrån hur de ser ut, smakar och doftar. Genom att uppmärksamma rikedomen av sorter, berätta om betydelsen av mångfald för oss och pollinatörerna, får barnen med sig kunskap om hållbara matsystem.

BAKGRUND

Att Köpenhamns kommun lyckas så väl i sitt arbete med att omsätta de globala målen i upphandling för de offentliga måltiderna beror enligt Betina Bergmann Madsen, kommunens anbudsjurist, att man har politiskt stöd kombinerat med ständigt pågående dialog med marknadsaktörerna och samverkan med såväl kökspersonal som lärare.

Kravet på mångfald och säsong kommer från en önskan inom kommunen att medborgarna ska få mat som är naturligt odlad, och att man till exempel ska försöka undvika att grönsaker och frukt odlas i energikrävande växthus. Samtidigt innebär kravet inte att man begränsar sig till det lokalproducerade i säsong, utan säsongskriteriet syftar på det land där grödan odlas. På så sätt strider inte upphandlingen mot lagstiftningen inom EU (LOU). Kravet innebär också att kommunens kök behöver acceptera att inte alla råvaror finns tillgängliga året runt.

HUR FUNGERAR DET?

Kommunens kravställning är viktat så att 40% ligger på pris, 35% på kvalitet och 25% på mångfald. Kravet på mångfald innebär att anbuden viktas efter hur många olika sorter leverantörerna kan erbjuda under året. Effekten är tydlig när det gäller äpplen. Innan mångfaldskravet erbjöds kommunen ett fåtal sorters äpplen medan man efter införandet av kravet fått över 100 olika äppelsorter bland anbudsgivarna, där många av sorterna kom från små och medelstora underleverantörer.

Anbudsprocessen i kommunen sker i en balansgång mellan att se till att anbudet möter kökens behov och att bedöma input från marknaden. För att skapa bra förutsättningar för anbuden och undvika missförstånd startar kommunen marknadsdialoger tidigt i upphandlingsprocessen. Marknadsdialogerna är också ett verktyg för att mogna marknaden och informera den om framtida önskemål.

VIDARE LÄSNING

Københavns Kommune stiller krav om diversitet og sæsonbestemt frugt og grønt (artikel på danska)

Offentlige indkøb kan redde 2. sorteringsfrugt og -grønt fra affaldscontaineren (artikel på danska)

The Power of the Public Plate Podcast Episode 9 - Copenhagen: How Food Can Become a Game Changer, med Betina Bergmann Madsen, anbudsjurist vid Köpenhamns kommun (artikel på engelska)

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram