Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Ekodistrikt

TYP AV CASE/TEMA

Stöd för ekologisk livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling, ekoturism, samverkan offentligt-privat inom livsmedelssystemet, miljöskydd, skapa lokala hållbara livsmedelssystem.

INITIATIVET I KORTHET

Bildandet av ekodistrikt handlar om att samla olika aktörer inom en region för att gemensamt hitta lösningar för att utveckla ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmedelssystem grundade på naturbaserade lösningar.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Ekodistriktet i Cilento har lyckats skapa samverkan mellan regionens 40 kommuner för att ta tillvara områdets naturvärden. Samtidigt har man åstadkommit landsbygdsutveckling, lockat yngre människor att etablera sig i regionen, skapat arbetstillfällen och en mer hållbar turism.

Detta framångrika initiativ har även spridits till andra platser och uppmärksammades nyligen i EU:s handlingsplan för ekologisk produktion. Handlingsplanen uppmuntrar medlemsstaterna att stödja utveckling och genomförande av ekodistrikt och beskriver ekodistrikt så här:

”Ekodistrikt har visat sig vara framgångsrika när det gäller att sammankoppla ekologiskt jordbruk med annan lokal verksamhet för att öka attraktionskraften för turister, även i områden utanför de vanliga turiststråken. Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Ref. EU-kommissionens handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion,
2.4. ”Förstärka lokal och småskalig bearbetning och främja korta varutransporter”.

BAKGRUND

Begreppet ekodistrikt kommer från Italien där det första ekodistriktet etablerades 2004 i Cilento-regionen, som består av 40 kommuner. Nu finns 48 ekodistrikt i Europa inom organisationen International Network of Eco-Regions - I.N.N.E.R. Det har också startats ett nätverk, Global Alliance for Organic Districts, GAOD för att främja kunskapsutbyte och bildandet av ekodistrikt globalt. I Sverige finns ett initiativ under uppstart för att etablera ett ekodistrikt i Södermanland.

Ekodistrikt som koncept har nyligen fått uppbackning av EU inom ramen för det uppsatta målet om 25% ekologiskt odlad areal till 2030 (EU:s gröna giv, Från jord till bord-strategin, Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion). Inom EU:s handlingsplan för ekologisk produktion tar man upp etableringen av ekodistrikt som en åtgärd under kapitlel 2.4. ”Förstärka lokal och småskalig bearbetning och främja korta varutransporter”.

HUR FUNGERAR DET?

Nätverket för ekodistrikt (IN.N.E.R) tillhandahåller en metodik och verktygslåda för etablering, drift och utvärdering av ekodistrikt. Som medlem i nätverket får man också stöd i processen och erfarenhetsutbyte med andra ekodistrikt. I slutet av en genomförd etablering av ett nytt ekodistrikt utfärdas ett intyg. Ett ekodistrikt kan ledas av en offentlig-privat icke vinstdrivande organisation bildad med det syftet, alternativt av t ex en kommun eller en förening etablerad sedan tidigare. Inledningsvis ska ett eller flera offentliga forum hållas för att skapa en kommitté av aktörer som ska verka för etableringen av ett ekodistrikt. I etableringsprocessen ingår också att skapa tematiska arbetsgrupper och en strategi som bland annat innehåller riktlinjer för kommunikation och utbildning. Ekodistriktmetodiken betonar vikten av inkluderande processer för att nå goda resultat.

FÖRDJUPNING EKODISTRIKT SÖRMLAND

Inom MatLusts transnationella komponent höll vi den 25 maj 2022 ett seminarium kring konceptet ekodistrikt (se längre ner på sidan). Den 9 november 2022 följde vi upp med en fördjupande workshop där vi tillsammans med 55 aktörer inom landskapet Södermanland tog de första stegen i bildandet av Ekodistrikt Sörmland. Värdar för workshoppen var MatLust Utvecklingsnod i Södertälje Science Park och arbetet introducerades och leddes av Sofi Gerber, Inspirationskraft AB, och Jostein Hertwig, BERAS International.

En introduktion till tanken bakom Ekodistrikt Sörmland och rapport från workshoppen finns att läsa här.

VIDARE LÄSNING

IN.N.E.R International Network of Eco Region: Organic districts or Bio-districts or Eco-regions

GAOD Global Alliance for Organic Districts, GAOD plattform

INSPELNING FRÅN SEMINARIET DEN 25 MAJ 2022

KONTAKT

Initiativ för att börja bygga upp Ekodistrikt Södemanland har nyligen tagits. För mer information kontakta: Jostein Hertwig, BERAS International, jostein.hertwig@gmail.com

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 23 mars 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram