Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Best practice: Carbon Action - Plattform för kolinlagring

CLICK HERE FOR AN ENGLISH VERSION OF THIS BUSINESS CASE)

TYP AV CASE/TEMA

Kolinlagring, regenerativt jordbruk, pilotgårdar, företag som stöttar kolinlagring

INITIATIVET I KORTHET

Carbon Action är en finsk plattform som utvecklar metoder och tillvägagångssätt för att påskynda markens kolbindning, främst inom jordbruket. Detta arbete omfattar forskning om hur man lagrar kol i jordar permanent och hur man vetenskapligt kan verifiera resultaten. Plattformen introducerar också jordbruksmetoder för finska gårdar som förbättrar markens hälsa, såsom regenerativt jordbruk. Initiativet inbegriper ett företagssamarbete.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Klimatåtgärder inkluderar inte bara att minska utsläppen, utan kräver också att man skapar kolsänkor. Organiskt material i marken lagrar mer kol än växter och atmosfären kombinerat och att förstärka denna förmåga genom naturliga processer är en effektiv klimatlösning. Att öka kolhalten i jordbruksmarker har dock flera fördelar: för markens hälsa, biologisk mångfald, ekosystemets motståndskraft (t.ex. mot torka) och produktivitet. Östersjön gynnas också av att näringsämnen inte rinner ut i vattendrag.

Carbon Action främjar och utvecklar vetenskapligt testade och mångnyttiga metoder som har potential att skalas upp och möjliggöra betydande förändringar. Plattformen samlar och kopplar samman bönder, rådgivare, forskare och företag i ett öppet utbyte. Den kombinerar forskning, med lantbrukarutbildning och möjliggör långsiktiga utbyten och interaktioner mellan olika aktörer med liknande intresse. Carbon Actions helhetssyn har fått internationell uppmärksamhet.

Samverkan med företag inom matkedjan har flera syften: att sprida forskningsresultat och kunskap om kolinlagring i matsystemets alla delar, stötta företagen med t ex upphandlingskriterier, hållbarhetskommunikation och utbildning för lantbrukare och anställda. Man skapar också ett praktiskt kvantifierings- och verifieringssystem för kolinlagring och klimatpåverkan.

BAKGRUND

Carbon Action drivs av Baltic Sea Action Group. Det började som ett pilotprojekt finansierat av Sitra (Finska innovationsfonden) 2017–2019 och har sedan dess vuxit till en plattform som är värd för flera finansiärer och projekt. Carbon Action är ett sätt för Finland att leverera på initiativet 4/1000, som presenterades vid klimattoppmötet i Paris 2015 och undertecknades av Finland. Initiativet slår fast att en ökning av mängden markkol i toppjorden med 0,4 % årligen avsevärt skulle minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Det är dock fortfarande inte klart hur man ska förverkliga denna storskaliga kolbindning och det är där Carbon Action kommer in.

HUR FUNGERAR DET?

Företagsdeltagande är väsentligt för att integrera kolbindning i jordbruksmark inom livsmedelskedjan och för att uppnå de ambitiösa målen för Carbon Action. Affärsplattformen möjliggör informationsutbyte och ömsesidigt lärande mellan forskare och företag.

Carbon Action erbjuder utbildning och tillgänglig information om markhälsa, kolinlagrande jordbruk och regenerativa jordbruksmetoder för jordbrukare och jordbruksrådgivare. 100 gårdar deltar frivilligt och testar praktiker och samlar på sig kunskap och data för forskning, men plattformen når många fler genom sina nätverk och aktiviteter. Marknadsförda jordbruksmetoder inkluderar t.ex. att upprätthålla ett permanent vegetationstäcke, organiska gödningsmedel och minimera jordbearbetning och användning av bekämpningsmedel. Dessa metoder tjänar till att maximera markens mikroflora och växternas fotosyntes. Plattformen har också lanserat onlinekursen i regenerativt jordbruk som är gratis och öppen för alla intresserade och finns både på finska och svenska.

Carbon Action kombinerar olika typer av kunskap och underlättar samverkan mellan aktörer och över projekt. Forskningsinsatser är mångvetenskapliga och lantbrukare bidrar med egen kompetens. Plattformen har en högre potential att påverka förändring genom att även samverka med företag och påverka policy. Det behövs företag för att driva förändringar genom hela livsmedelskedjan och kommunicera med konsumenter. För närvarande omfattar plattformen 13 företag, såsom Fazer och Valio. Företag kan hjälpa till att påskynda kolbindningen i marken genom att till exempel utveckla sina inköpskriterier, förbättra konsumentkommunikationen, utbilda bönder och personal och introducera mer hållbara produkter på marknaden. Ett av Carbon Actions mål är att mobilisera de aktörer som behövs för systemförändringar. Genom dessa samarbeten kartlägger och utvecklar Carbon Action ekonomiska incitament, såsom modeller för handel med koldioxid, som behövs för en bred användning av dessa lösningar i Finland och på andra håll.

VIDARE LÄSNING

Baltic Sea Action Group - Carbon Action

Baltic Sea Action Group - Företag

Baltic Sea Action Group - Grunderna i regenerativt jordbruk

LÄNK FRÅN SEMINARIET DEN 6 APRIL 2022

DEL 1 - Föreläsning och frågestund med Thomas Kätterer, professor vid Institutionen för ekologi, Sverige Lantbruksuniversitet, SLU, där han går igenom vad kolinlagring innebär och vilken potential det har.

DEL 2 - Vi möter Michaela Ramm-Schmidt från Carbon Action i Finland och Lova Brodin från Svensk Kolinlagring som berättar om sina respektive plattformar och hur de jobbar för att inkludera hela livsmedelskedjan i kolinlagring.

KONTAKTPERSON

Michaela Ramm-Schmidt, ledande sakkunnig, företagssamarbete, Baltic Sea Action Group (BSAG)

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 9 maj 2022
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram