Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Finsk livsmedelsberedskap och samarbeten med näringslivet

TYP AV CASE/TEMA

Hur näringslivet och offentlig sektor samarbetar i Finland för att säkra landets livsmedelsförsörjning i krissituationer.

INITIATIVET I KORTHET

Privata aktörer från hela livsmedelskedjan är involverade i Finlands livsmedelsberedskap. Livsmedelsberedskapen är en del av en central beredskapsorganisation, Försörjningsberedskapscentralen (FBC), som hanterar alla försörjningskritiska sektorer, såsom även t.ex. energiförsörjning. FBC samordnar beredskapslagringen där en del baseras på att FBS sluter avtal med företag om att företagen ska upprätthålla ett större varulager än vad som är företagsekonomiskt optimalt. Inom livsmedelssektorn organiseras beredskapslagren i tre pooler som har kontakter till de företag som bedöms vara försörjningskritiska. Primärproduktionspoolen organiseras av den finska motsvarigheten till LRF. Branschorganisationen för livsmedelsindustriföretagen ansvarar för livsmedelsindustripoolen och Förbundet för Dagligvaruhandeln för poolen för handel och distribution. Utöver företagens utökade lagring genom avtal med FBC, bidrar de även genom att t.ex. statusrapportera regelbundet till poolerna och delta i utbildningar och övningar inom krisberedskap som arrangeras av FBC. Exempelvis ordnas tre gånger per år en fyra veckor lång ”Landsförsvarskurs” där bland annat utvalda ledare från försörjningskritiska företag deltar.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

2015 beslutade den svenska regeringen om att återuppta planeringen av totalförsvaret på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen och det finns ett tydligt mål att Sverige ska vara självförsörjande i mer än tre månader i händelse av kris. Däremot saknas än så länge en tydlig ansvarsfördelning och en konkret plan för hur det ska gå till. Medan Sverige avvecklade livsmedelsberedskapen under 1990-talet, har Finland upprätthållit och utvecklat sin beredskap. Många blickar nu mot Finland för att inspireras och lära sig av hur deras livsmedelsberedskap är organiserad.

BAKGRUND

Finlands historia och geografiska läge har gjort att livsmedelsberedskap har varit mer politiskt prioriterat och inhemska livsmedel har varit mer efterfrågade under en längre tid jämfört med i Sverige där de här frågorna har uppmärksammats mer först på senare år. Finland är 80 % självförsörjande och ligger bland de länder i världen som har högst poäng i ett globalt matsäkerhetsindex (Global Food Security Index), trots att nästan hela landet befinner sig norr om den 60:e breddgraden.

HUR FUNGERAR DET?

Samarbetet med näringslivet bygger i stor grad på frivillighet där företag känner stolthet och ansvar i att bidra till landets livsmedelsförsörjning. Frivilligheten möjliggörs delvis på grund av att de stora livsmedelsföretagen i Finland inte är utländskt ägda i lika stor grad som i Sverige. Utöver detta finns också både ekonomiska incitament och kunskapsincitament för företagens deltagande. Avtalen med FBC för att företagen ska ha en större lagerhållning finansieras av en försörjningsberedskapsfond som får sina medel av försörjningsberedskapsavgifter med stöd av Lagen om punktskatt på flytande bränslen. Kunskapsincitamentet utgörs av att företagen får tillgång till information, både från det nationella beredskapsarbetet och från andra livsmedelsaktörer som deltar i samarbetet. Genom att ha etablerade strukturer för lagring och kommunikation förbättrar företagen sin egen verksamhets beredskap i händelse av kris.

VIDARE LÄSNING

Försörjningsberedskapscentralen (FBC)

Macklean, 2021. Avsikter: Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

Sweden Food Arena, 2021. Vad kan Sverige lära av andra länder om innovation i livsmedelskedjan? 

Global Food Security Index 

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 27 december 2022
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram