Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Jordens osynliga potential

Februari 2018. Sammanställning av aktuell och relevant forskning.

Jordens osynliga potential

En grupp experter inom FAO, FN:s organisation för livsmedel och jordbruk, kom 2017 med en rapport som sammanställer forskning om kolinlagring i marken. Författarna konstaterar att klimatförändringar, markförstörelse och förlust av biologisk mångfald har gjort våra jordar till en av världens mest sårbara resurser. Samtidigt har marken en stor potential att lagra mer kol och därmed minska klimatbelastningen, mildra effekten av klimatförändringarna och öka jordens bördighet.

Jordens biologiska mångfald sköter kolets kretslopp

Det organiska materialet i jorden kommer från jordlevande organismer och växter och består huvudsakligen av kol. En hög andel organiskt material i jorden är viktigt för produktiviteten. Dels genom att förse växterna med näring, dels genom att förbättra jordstrukturen och då även förmågan att hålla vatten och släppa in luft. Kol kan lagras länge i jorden, men det kan också förloras och gå tillbaka ut i atmosfären som koldioxid eller metangas, genom jorderosion eller genom att organiskt kol löses upp och förs ut i vattendrag, sjöar och hav.

Den biologiska mångfalden i jorden är viktig på flera sätt. Jordlevande organismer påverkar både bindningen och nedbrytningen av kol, tillgången på näring för växterna, jordens fysiska struktur och främjar biologisk skadedjursbekämpning och pollinering av grödor. Större organismer som daggmaskar har också förmågan att flytta organiskt material längre ner i jorden där kolet förmodas få en mer stabil form. Ohållbara jordbruksmetoder som monokulturer, mycket plöjning och kemiska insatsmedel leder till en minskning av jordens biologiska mångfald vilket i sin tur leder till en minskning av förråden av organiskt kol.

Kolinlagring för att mildra klimatförändringarna och öka matsäkerheten

Klimatförändringar har också generellt en negativ inverkan på mängden organiskt kol i marken genom att ökande temperaturer och fler extrema väderhändelser ofta leder till ökade förluster av markbundet kol. Matsäkerheten hotas då genom minskade skördar, förändrade biologiska förutsättningar och förluster av ekosystemtjänster, vilka i slutänden leder till lägre inkomster inom jordbruket och högre matpriser. Å andra sidan har välskötta jordar förmågan att binda stora mängder kol och därigenom både bidra till en minskning av och en anpassning till klimatförändringarna.

Olika jordtyper har olika förutsättningar att binda kol och förmågan att ta upp kol är inte obegränsad utan så småningom uppstår en mättnad och ett jämviktsläge. Samtidigt är den absoluta majoriteten av jordarna världen över långt ifrån mättade så det finns en mycket stor potential att öka inlagringen av kol och att sköta jordarna så att de behåller en hög andel organiskt material och därmed maximera kollagringen i marken. Framförallt ses det som lovande att öka kolinlagringen djupare ner i jorden där nedbrytningen troligen är långsammare så att kolet stannar längre i marken. Det pågår också forskning kring vilka effekter ökade mängder organiskt material i jorden kan få och om en högre andel också leder till ökad nedbrytning och därmed ökade utsläpp av koldioxid. Framförallt saknas kunskap om hur de jordlevande organismer som reglerar den här processen där kol cirkuleras mellan jord och atmosfär reagerar på förändringar. Vi vet inte hur de mikrobiella processerna påverkas av temperaturhöjningar och inte heller hur snabbt de kan anpassa sig till varmare omständigheter.

Tillämpar vi befintlig kunskap kommer vi långt

Rapportförfattarnas centrala slutsatser är att eftersom kolinlagring i jorden har en mycket viktig roll och eftersom förutsättningarna skiftar betydligt så behövs mer utvärdering och forskning kring specifika ekosystems kolförråd och förmåga att lagra mer kol. De konstaterar också att vi redan har en hel del kunskap om hållbar hantering av jordar men att vi globalt sett i låg utsträckning tillämpar den kunskapen. Syftet med denna rapport från FAO är just att ge en överblick över de vetenskapliga fakta om organiskt markbundet kol som finns och vilka kunskapsluckor som kvarstår. Syftet är också att ge praktiker och beslutsfattare tillgång till befintlig kunskap för att bidra till att göra slut på svält, anpassa oss till och mildra klimatförändringarna samt åstadkomma hållbar utveckling.


Referens:

  • FAO 2017. Soil Organic Carbon: the hidden potential. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

Länk:


Detta är en del av den återkommande sammanställning av aktuell och relevant forskning som projekt MatLust genomför. De rapporter sammanställningen avser och länkar till har av MatLust bedömts som intressanta och relevanta, men är helt fristående och representerar inte några enskilda hållningar eller åsikter för projekt MatLust.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram