Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Gräsmjölk – kan det bli lönsamt? / Grassfed milk – can it be profitable?

16

NOV

Datum: 16 nov 2021

Tid: 15.00–16.00

Plats: Digitalt

The seminar is part of Project MatLust's "Transnational Component" and will be held in English.

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

For information in English - see below

Gräsmjölk är mjölk från kor uppfödda på grovfoder som vall och gräs. Men kan smart resurshushållning och god djurvälfärd ge lönsamma mejeriprodukter? Välkommen på ett engelskspråkigt seminarium där du får möta Torsten Wetche, lantbrukare, initiativtagare och andelsägare i Thise mejeri, i ett samtal med Peder Gerhardt Jessen, sälj- och marknadschef på Thise mejeri och Claes Jürss som driver Jürss mejeri tillsammans med Kerstin Jürss i Hälleforsnäs. Välkommen att ställa dina frågor och tillsammans lära mer om hållbar livsmedelsproduktion!

OM GRÄSMJÖLK

Gräsmjölken är ett exempel på hur aktörer från olika led i kedjan – primärproducent, mejeri och dagligvaruhandel – samarbetar för att skapa hållbara mjölkprodukter förknippade med bättre djurvälfärd.

Det danska mejeriet Thise lanserade 2017 en mjölk från kor enbart uppfödda på gräs och vall tillsammans med Coop Danmark. Mjölken kom från gården Hvanstrup på Jylland och såldes i Coops Irma-butiker på Själland för 19 SEK litern. Gräsmjölken finansierades med hjälp av Coop Danmarks crowdfunding plattform genom vilken över 400 privatpersoner har investerat mindre belopp i produktutvecklingen.

Gräsmjölken är ursprungligen en produkt från Torsten Wetches gård Hvanstrup, som nu utökats till ytterligare två gårdar som lagt om till gräsmjölksproduktion då efterfrågan ökat. I år har också Thise utökat sitt sortiment och säljer även smör, crème fraiche och yoghurt på gräsmjölk.

  • Korna utfodras bara med gräs/vall – ingen majs, soja eller spannmål – och mjölkproduktionen konkurrerar därmed inte med grödor som lämpar sig för direkt konsumtion av människor.
  • Genom att kombinera en mindre, gräsuppfödd mjölkproduktion med ekologisk odling av rotfrukter, havre och quinoa för mänsklig konsumtion kan Torsten Wetche producera mat som täcker 3500 människors årliga behov, samtidigt som han håller markerna öppna.
  • Om han istället hade specialiserat sig på ekologisk mjölkproduktion hade han haft en större besättning mjölkkor, men bara försörjt 1200 människors behov.
  • Gräsmjölken har mer långtgående krav på djurvälfärd jämfört med vanlig ekologisk mjölk i Danmark, till exempel genom att kor och kalvar får 40 % större yta.
  • Mjölk från gräsuppfödda kor har ett högre innehåll av Omega-3 fettsyror jämfört med vanlig mjölk.

Gräsmjölken har alltså många fördelar – för biologisk mångfald, resurseffektiv livsmedelsproduktion, djurvälfärd, för att nämna några – men hur går det ihop ekonomiskt? Hur fungerar samarbetet mellan producenten, mejeriet och detaljhandeln? Bedöms gräsmjölk fortsätta växa i Danmark och skulle vi kunna ha gräsmjölk i Sverige i större skala?

VAR OCH NÄR?

Dag: Tisdag 16 november.
Tid: Kl. 15.00-16.00
Var: Via Zoom.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT
Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Välkommen!


In English

Grassfed milk is a good example of how actors from different parts in the food chain – primary producer, dairy and retail – may cooperate to create sustainable dairy products with better animal welfare standards. But can smart resource use and good animal welfare result in profitable dairy products?

Welcome to an English speaking seminar from MatLust where you will meet Torsten Wetche, farmer and unit holder of Thise dairy, Peder Gerhardt Jessen, sales and marketing director at Thise dairy and Claes Jürss who runs Jürss dairy together with Kerstin Jürss in Hälleforsnäs in Sweden. Welcome to pose your questions and together learn more about sustainable food production!

In 2017 Danish dairy company Thise, together with Coop Denmark, launched a new product - milk from cows raised exclusively on grass and ley. The milk was brought from the farm Hvanstrup on Jylland and sold in Coop Irma shops for 1,9 euro/litre. The launch got financial support from Coop Denmark's crowdfunding platform where more than 400 individual consumers invested in product development.

Thanks to an increase in demand two more farms have since then converted to grassfed milk production. This year Thise has also increased their range of products to include butter, crème fraiche and yoghurt from grassfed milk.

  • What is special about grassfed milk is that the cows are fed grass and ley only – no corn, soy or grain. This way milk production is not using feed that could have been suitable for direct human consumption.
  • By combining a smaller grassfed milk production with growing organic root crops, oats and quinoa, Torsten Wetche is able to produce food to cover the yearly needs of 3500 people, while simultaneously maintaining pastures to the benefit of wildlife dependant on this particular practice.
  • If he would specialise in organic milk production he would have had a larger herd of cows, but only produced the equivalent amount of food to cover the needs of 1200 people.
  • In Denmark grassfed milk also comes with higher standards for animal welfare compared with regular organic milk, for example cows and calves are given 40% more space.
  • Milk from grassfed production has a higher content of Omega-3 fatty acids compared with regular milk.

Grassfed milk hence comes with many advantages – for biodiversity, resource efficient food production, animal welfare, to mention a few – but does it add up economically? How does the cooperation between producer, dairy and retail work? Is grassfed milk expected to continue to grow in Denmark and could we have larger scale grassfed milk also in Sweden?

When and where?

Day: Tuesday, November 16th
Time: 3:00-4:00 PM
Where: Via Zoom

AN INITIATIVE FROM PROJECT MATLUST'S TRANSNATIONAL COMPONENT
MatLust is an EU project with the purpose of strengthening growth and sustainability within the food industry in the Stockholm region. In MatLust’s transnational component we are looking for best practice and good examples in the Baltic Sea region. Areas of interest are sustainable business models for SME in the food sector, innovative applications of public procurement and Hazard analysis and critical control points (HACCP) and initiatives for more resilient food systems. Good examples are documented and spread via MatLust's website and events.

Welcome!

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 26 januari 2022
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram